Všeobecné podmínky trénování Tennis Academy Maršoun

Těmito všeobecnými podmínkami trénování jsou povinni řídit se všichni hráči trénující v rámci Tennis Academy Maršoun s.r.o., se sídlem Humna 3254, Kladno - Kročehlavy, IČO: 048 00 331 a s Markem Maršounem, se sídlem V. Rabase 868, 272 01 Kladno, IČO: 042 45 300.

 •  Každý hráč je povinen se na trénink dostavit nejpozději 10 minut před jeho zahájením. 
 • Každý hráč je povinen se před zahájenbím tréninku řádně rozcvičit.
 • Každý hráč je povinen se na trénink dostavit řádně připraven, tj. ve vhodné obuvi, ve vhodném sportovním oblečení přiměřenému počasí, s vlastní tenisovou raketou a pitím.
 • Cena za trénink a pronájem kurtů se platí vždy měsíčně předem.
 • V případě, že trénink nebude odtrénovám z důvodů srojících na strane hráče (nemoc, rodinné důvod atp.), platba za trénink a pronájem kurtu se nevrací, nestanoví-li smlouva o trénování jinak (vit. čl. 4 bod 5 smlouvy o trénování).
 • Jeden trénink trvá 55 minut.
 • Tréninku se může účastnit pouze hráč, kterému absolvování tréninku dovoluje jeho zdravotní stav. Za to, že hráči dovoluje jeho zdravotní stav absolvovat trénink, odpovídá zákonný zástupce hráče, popřípadě hráč samotný, je-li této odpovědnosti již, s ohledem na svůj věk a s přihlédnutím k jeho rozumové a volní vyspělosti, schopen. 
 • Každý hráč je v rámci tréninku povinen řídit se pokyny trenéra.
 • V případě, kdy se hráč neřídí pokyny trenéra a v důsůedku toho ohrožuje sebe nebo ostatní hráče na tréninku, je trenér oprávněn trénink s takovým hráčem předčasně, bez náhrady ukončit, či hráče z kurtu bez náhrady vykázat a to po předchozím marném upozornění hráče.

  V Kladně dne 1. ledna 2017 
  Bc. Marek Maršoun

Facebook